20/04/2014 13:30
Alm. Weltrat der Kirchen, Fr. I’union des Eglises du Monde, İng.World Council of Churches. Bütün Hıristiyan kileselerinin birliğini sağlamak; tek bir kilise hâlinde toplamak amacıyla kurulan teşkilât. “Dünyâ Kiliseler Birliği” veya “Kiliseler Evrensel Kurulu” olarak da bilinir.

Kiliseler Birliğinin kurulması fikri, ilk defâ 1910 senesinde Edinburgh’da toplanan milletlerarası konferansta ele alındı. 1948 yılında Amsterdam’da kurulan teşkilâtın Merkezi Cenevre’dedir. Bütün dünyâ kiliseleri arasındaki birliği ve berâberliği sağlamayı, bir arada ibâdet etmeyi, Hıristiyanlık inancını dünyânın her tarafına yaymayı gâye edinmiştir.

İkinci Dünyâ Savaşı öncesinde iki ayrı teşkilât kurulmuştu. Bunlardan Hayat ve Çalışma Hareketi kiliselerin günlük çalışmaları üzerinde değerlendirme yaparken; İnanç ve Düzen Hareketi, kiliselerin inanç ve teşkilâtlanma problemleriyle ilgileniyordu. Kısa bir zaman sonra, her iki teşkilâtın birleşmesi gündeme geldi. 1937 yılında Edinburgh’da toplanan İnanç ve Düzen Konferansı ile Oxford’da bir araya gelen Hayat ve Çalışma Konferansında, her iki teşkilâtın bir çatı altında toplanma, tek isimle çıkma tasarısı kabul edildi.Kilisenin ileri gelenleri 1938 yılında Hollanda’da bir araya geldiler. Fakat araya İkinci Dünyâ Harbinin girmesiyle geri dağıldılar. Kiliseler Birliğinin toplanması ve kurulması ancak 1948’de yapılabildi. 1961’de Milletlerarası Misyonerlik Meclisinin Dünyâ Kiliseler Birliğine katılmasıyla teşkilât güç kazandı.

Ortodoks ve Protestan mezheplerinin çoğunun üye olduğu Kiliseler Birliğinde, Katolik kilisesi yer almaz. Teşkilâtın genel kurulu, çeşitli yerlerde altı senede bir toplanır. Teşkilâtta yirmi altı kişilik bir yürütme encümeni ile genel sekretere bağlı geniş bir kadro çalışmaktadır.

Kiliseler Birliği, kuruluşundan beri devamlı olarak İslâmiyetin karşısında yer almıştır. İslâmiyetin hızla yayıldığı birçok devletlerde bu yayılışı önlemek için geniş bir faaliyet içine girmişlerdi. İslâm dîninin yayılmasını önliyemediği yerlerde Mezhepsizlik, Teymiyecilik, Vehhâbilik gibi sapık inançları ortaya çıkarıp yayarak, Müslümanları Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdından uzaklaştırmayı hedeflemiştir.

Dünyâ Kiliseler Birliğinin bir yan kuruluşu olan muhtaç ve kimsesiz çocuklara âit “Köy Evleri” on dört İslâm ülkesinde kırk yedi adede yükselmiştir. Merkezi Viyana’da olan “Save Our Souls= Ruhlarımızı Kurtar” kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen SOS köy evleri kimsesiz ve himâyeye muhtaç çocukları, râhibelerin kontrolünde Hıristiyan olarak yetiştirmektedir. 1950 başlarında Hıristiyan Kiliseler Birliğine bağlı bu vakıf o zamanın Başbakanı Adnan Menderes’e Çocuk Köy Evlerinin açılması için mürâcaat etmiş, ancak izin alamamışlardır.

Para, propaganda ve siyâsi güce sâhib olan Kiliseler Birliği; İslâm dîninin yayılmasını önlemenin yanında, çeşitli Müslüman devletlerini iktisâdî bakımdan çökertmek maksadını gütmektedir.

Kiliseler Birliğinin Türkiye ile ilgili uzun vâdeli programında, Anayasadan din dersi mecburiyetinin kaldırılması husûsu dış basında Fransız Le Point dergisinde yer almıştır.

Hıristiyan Kiliseler Birliğinin yine hedefleri arasında; İslâm dünyâsındaki uyanışı önlemek, Avrupa ve Afrika’da İslâmiyetin yayılışını durdurmak, İslâmiyet aleyhine yazılar bulunan ansiklopediler çıkarmak ve çıkmakta olanları desteklemek, İslâm ülkelerinde Hıristiyanlık propagandası yapan “Yehova Şâhitlerine” her türlü yardımı yapmak, İslâm ülkelerinde etnik ve mezhep ihtilaflarını körükleyerek Müslümanların bölünmesini sağlamak gibi çalışmalar yer alır. 23 Arap ülkesini 40’a ve 46 İslâm ülkesini 100’e çıkarmak ve birbiriyle boğuşturmak, Türkiye’nin güçlenmesini ve lider ülke olmasını önlemek başta gelen gâyesidir. Hıristiyanlaştıramadıklarını dinsiz yapmak Kiliseler Birliği Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kiliseler Birliğinin gizli tüzüğüne göre Müslümanlar doğumundan mezara kadar bir Hıristiyan gibi yaşamalı, düşünmelidir. (Kiliseye gitmeyen, boynuna haç takmayan, domuz eti yemeyen ve Hıristiyan mezarlığına gömülmeyen, ancak bunun dışında) noel dahil sosyal yaşantısı ile Hıristiyan gibi yaşamalı ve bu yaşantı televizyon dizileriyle farkına varmadan adım adım gerçekleştirilmelidir.

Sonraki
Sonraki Konu:
Cezayir

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: