1 Mart 1926'da Kilis'te doğdu. Babası Kilis'li Şair Yavaşça Zâda Sezâi Efendi'nin oğlu Hacı Cemil Efendi, annesi Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver hanımdır.

Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulunu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya Lisesi'nde başlayıp, 2 ve 3. Sınıfları İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayıp 1945'de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'ne giriş imtihanını kazanarak Tıp Fakültesine başladı.

1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yavaşça, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil'in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütahassısı oldu. Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yapan Yavaşça, sırasıyla, Zeyneb Kâmil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi'nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini yapmış, 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanına girmiş, imtihanı kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurmuştur. 1976 yılında da, boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanmıştır. Bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısları yetiştirmiştir. 1985 yılı 1 Ekim tarihinde aynı hastanenin Başhekimi olmuştur.

Dr. Yavaşça 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi'nde "İdarecilik ve Aile Plânlama Kurslarını" bitirmiştir.

Dr. Yavaşça'nın mesleki hayatı esnasında Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kâmil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteninde yayınlanmış 54 bilimsel neşriyatı bulunmaktadır. Birçok Ulusal ve Uluslararası sempozyumlara katılmış ve bildiriler sunmuştur.

Dr. Alâeddin Yavaşça'nın mûsiki hayatı, doğduğu ve âilece bağlı bulunduğu Kilis'te küçük yaşlarda başlamış, daha 8 yaşındayken o sıralarda Ortaokulda hoca olan Zihni Çelikalp'ten Batı Mûsikisi keman dersleri almış, İstanbul'a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sâdeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Erguner, Dr. Selahâddin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Mûsikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve mûsiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurullarında önemli görevler almış. 1967'den bu yana solistliği yanında Koro Yöneticiliği de yapmıştır. Ayrıca belirli zaman aralıklarıyla Türkiye Radyolarına alınan stajyerlerin hocalığını yapmış ve onların san'atçı olmalarını sağlamıştır. Halen Solist ve İstanbul Radyosu Klâsik Türk Mûsikisi Erkekler Korosu'nun şefi olarak icracılığa devam ederken, TRT Repertuar Kurulu Başkanlığını da sürdürmektedir. Bu faaliyetlerinin dışında Milli Eğitim Bakanlığının "Türk Mûsikisi İnceleme Kurulunda, ve Devlet Plânlama'nın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti vermiştir.

Dr. Alâeddin Yavaşça, Türk mûsikisinde Devlete Bağlı ilk Konservatuarın kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve Öğretim Kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra, teşkil edilen "Danışma Biriminde" yer almıştır.

Dr. Alâeddin Yavaşça, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 19/03/1990 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış olup, sözü geçen konservatuarın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'nı sürdürmüştür.

Dr. Alâeddin Yavaşça'nın icracılığı yanında 470 civarında Beste Simâi, Şarkı, Çeşitli Saz Eserleri (Peşrev, Saz Semai, Methal, Etüd), dini sahada da Mevlevi Ayini Çocuk Şarkısı Marş ve İlâhi formunda besteleri vardır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış, plâk ve kasetlere okunmuştur.

- Ümitsiz bir aşka düştüm

- Ne günah etse açılmaz iki gönlüm arası

- Nerde o günler nerde

- Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar

- Boğaziçi sen gönüller yatağ

- Gönlümü aldın güzel

- Ağlar Gezerim Sahili

- Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

- Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter

- Rûhum su gelen yılda bile mâziyi andı

- Şen gözlerinle yüzüme bir baktın

- Sarı mimozamsın sen benim

- Gülen gözlerinin mânası derin

- Kimdir bu kadın saçları ak beni sararmış

- Saçlarını yüzüne dökerek

- Gölümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün

- Mavi gök mavi deniz

- Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetim

- Geçmesin günümüz sevgilim yasla

- Bu şarkı sana ait sevgili dinle

- Senden uzak günlerim zindan oluyor

- Şimdi bahara erdim

- Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır

- Bana nasıl vazgeç dersin, bir garip âşığım ben (güneşin kavurduğu)

- Gözlerini gördüğüm an

- Bu tatsız akşam saatinde (hatıralar)

v.b. tanınan şarkılardan bazılarıdır.

Dr. Alâeddin Yavaşça, 1950'li yıllardan bu yana yurtiçi ve yurtdışı birçok konserler vermiş olup her yıl İstanbul Sanat Festivali Programlarında da muntazaman yer almakta ve konserler vermektedir. Yurtdışı verdiği konserler arasında iki defa Amerika Birleşik Devletleri'ne bazı kuruluşlarca davet edilmiş, bu iki davette 5 konser vermiştir. Bir kere de BBC'nin 1988'de Londra'da Quean Elizabeth Hall'de tertiplediği "Mûsiki Festivali"ne davet edilmiş, orada 3 konser vermiştir. Ayrıca Berlin'de, Köln'de, Hamburg'ta ve Aachen'da müteaddit konserler vermiştir.

Dr. Alâeddin Yavaşça'nın bir Uzun Çaları (L.P.) 25 adet 78'lik taş plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur. Cinuçen Tanrıkorur'la beraber yaptığı CD'ler, Yapı Kredi Bankasının Kültür Bölümünün çıkarttığı solo ve yönettiği korolara ait CD'leri vardır.

DR.ALÂEDDİN YAVAŞÇA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

1. Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi Hizmet Karşılığı 04/05/1973

2. Pamukkale Altın Horoz Beste yarışmasında Altın Horoz 21/06/1973

3. Milliyet Gazetesi Beste Yarışması "Ağlar Gezerim" 1974

4. Ankara Jinekoloji Derneği (ihtisasta 25 Yılı Doldurma nedeniyle)

5. Yıldız Üniversitesi San'at Bayramı Münasebetiyle 1980

(Sempozyumdaki Bildiri için) 1983

6. Ehl-i Kur'an Cemiyeti yararına verilen Konser dolayısıyla 1984

7. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi

(6.5 Yıllık Hizmet Karşılığı) 1985

8. Konya Selçuk Üniversitesi Sempozyum Bildirisi

(Konu: Türk Mûsikisi) 1986

9. Bakırköy Meslek Lisesi (Konferans Dolayısıyla) 23/05/1987

10. TRT'ye yapmış olduğu 37 yıllık hizmet karşılığı 17/01/1987

11. Konya Selçuk Üniversitesi (Musikiye Katkıdan Dolayı) 03/05/1987

12. Boğaziçi Mûsîki Vakfı Şeref Kurulu Üyesi Olarak 19/12/1987

13. İzmir Tabibler Odası Hizmet Karşılığı 02/03/1988

14. Bursa Mûsîki Cemiyeti tarafından 1990

15. İTÜ. Türk Mûsîkisi Devlet Konservatuarı

(1975- 1990 Kurucu üye olmak nedeniyle) 1990

16. Milliyet Gazetesi Sevilen Şarkılar Yarışması (Bir Garip Aşığım Ben) 1990

17. Haseki Hastanesi Başhekimlik Hizmeti nedeniyle 1990

18. Siirt İli Kültür Derneği Siirt Valisi Eliyle 1990

Veysel Karani Beste Ödülü 24/05/1990

19. Samsun Mûsîki Cemiyeti (Mûsîkiye Hizmet) 17/11/1990

20. Bursa Belediyesi Konservatuarı (Mûsîkiye Hizmet) 1990

21. Kilis Belediyesi (Bir Park'a isminin verilmesi) 1990

Dr. Alâeddin Yavaşça Yök tarafından İ.T.Ü. TSM.

Devlet Konservatuarına Profesörlüğe atandı.

Bunlar dışında, çeşitli Lions ve Lioness Dernekleriyle,

Rotary Kulüplerinde, Türk- Alman Dostluk Derneğinde,

Türk- Amerikan Üniversiteliler Derneğinin yapmış olduğu

Konuşmalardan aldığı ödüller, vb... 1990

Yavaşça, 10 Ekim 1991'de Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirildi. 1990'DAN İTİBAREN ALDIĞI ÖDÜLLER

22. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce Fahri Doktora 26/05/1992

23. Samsun Kültür ve San'at Derneği onur üyeliği 1992

24. Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı Katkı Ödülü 1992

25. Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koruma ve

Yaşatma Derneği, Katkı Ödülü 1993

26. TRT Genel Müdürlüğü, Türk Müziğine Katkı ve Hizmet Ödülü

27. Kilis Eğitim Vakfı, Üstün Hizmet ve Yardım Ödülü 1994

28. Mersin Bahçelievler Mûsîki Derneği Onur Üyeliği 1994

29. Cerrahpaşa Tıp Fak. Türk Mûsîkisi Korosu Hizmet ve

Şükran Ödülü 1994

30. Aachen, Türk- Alman Dostluk Cemiyeti Onur Belgesi 1994

31. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Belgesi 1995

32. Hacettepe Üniversitesi Gönül Dostları Kulübü

Hizmet ve Onur Ödülü 1995

33. İstanbul Erkek Lisesi Mezuniyeti 50. Yıl Ödülü 1995

34. Kilis Kültür Derneği Genel Merkezi (Ankara) Onur Üyeliği 1995

35. Eskişehir Halk Eğit. Merk. TSM. Korosu Şükran ve Onur Üyeliği 1995

36. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1995

37. Hacettepe Üniversitesi Takdir ve Şükran Ödülü 1996

38. Hacettepe Üni. Dede Efendi'nin 150. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle

yapılan müzikli söyleşiye katkı ve şükran ödülü 1996

39. İskenderun Mûsîki Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997

40. Lions Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997

41. Malatya Mûsîki Cemiyeti (İlgi ve Katkı Ödülü) 1997

42. Dede Efendi'nin 150'nci ölüm yıldönümü münasebetiyle Samanyolu

TV'den naklen verilen konser için ödül 1997

43. YOYAV "Yoksullara Yardım Vakfı" (Kilisteki Baba Evini

yoksul çocukların yetiştirilmesi için Vakfa hibe etmesi dolayısıyla) 1997

44. MÜZDAK "Hayat Boyu Başarı Ödülü" 1997

45. İstanbul Musiki ve Kültür Derneği "Üstün Hizmet Ödülü" 1998

46. Kartal Belediyesi "Türk Kültürüne Hizmet ve Katkı Ödülü" 1998

47. Konya Valiliği ve Selçuk Üni. Rektörlüğü "Cumhuriyetin 75. Yılı

münasebetiyle 1998 Türk Müziği Etkinliklerine Katkıdan" 1998

48. YOYAV Hizmetlerime Katkıdan 1998

49. Türk Mûsikisi Vakfı "Türk Musikisine 50 yılı aşan Hizmet ve Katkı" 1998

50. YOYAV için bestelediğim marş dolayısıyla ödül 1998

51. Cumhuriyetin 5'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyetle yetişen ve

besteleriyle Türk Kültürüne hizmetten dolayı Balıkesir Vilayetince

verilen ödül 1998

52. Kilis iline sosyal ve Kültürel kalkınması yolunda katkıdan dolayı

Kilis Valiliğince verilen ödül 1998

53. Kilis Vakfına gösterilen ilgiden dolayı Kilis Vakfı Başkanlığı'nın

verdiği ödül. 1998

54. SAMDER "Sağlık Mensupları Derneği" "Hizmet Ödülü" 1999

55. Kayseri Erciyes Üniv. Rektörlüğünce verilen San'ata Hizmet Plâketi 1999

56. Nazilli Belediyesi "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 1999

57. Samsun Valiliği Türk Mûsikisi

58. Lions İnternasyonal "Türk Kültür ve Üstün Hizmet Ödülü" 1999

59. Türk Tabipler Odasından (Tıp Fakültesinden Mezuniyetimin

50. Yılı münasebetiyle) 1999

60. Kıbrıs Girne Belediyesi "Türk Sanat Musikisine Hizmet Ödülü 2000

61. Mersin Rotarien'lerden "Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" 2001

62. Gaziantep Üniversitesi'nden "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 2001

63. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Katkıdan dolayı "Kilis Belediye

Başkanlığından" 2001

64. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Kuruluşuna katkı "Kilis Valiliğinden" 2001

65. Fevziye Mektepleri Vakfı, Okul Aile Birliği Ödülü 2001

66. Türk Edebiyat Vakfı'ndan "Türk Kültürüne Katkı Ödülü" 2001

67. Beşiktaş Musiki Derneği "Yavaşça Gecesi" "Vesile Ödülü" 2001

68. Girne Belediyesi'nden "Unutulmayan Bestekârlar Anısı Ödülü" 2001

69. Kültür Bakanlığı "Konya Kült. Ve Turizm Derneği"nden Ödülü" 2001

70. Gaziantep Türk Mûsikisi Derneğine Onursal Üyelik 2001

71. TKHV- Türk Kültürüne Hizmet Ödülü 2001

xxx

Yavaşça’ya Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü

- - - - - - - -

2005’ten bu yana verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne bu yıl üç ayrı dalda üç isim değer görüldü.

Edebiyat alanında Yaşar Kemal, mimari sahasında Turgut Cansever ve müzik dalında da Türk müziğinin ünlü bestakárı ve solisti Dr. Alaeddin Yavaşça değer görüldü. 2008 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Çankaya Köşkü’nde düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecek.

Ödül, Türk kültür ve sanat yaşamına önemli katkılarda bulunan, ülkemiz kültür ve sanatının yücelmesine çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler ile kurumlara, devlet adına, onurlandırmak ve özendirmek amacıyla 2005 yılından bu yana veriliyor.

1995 yılından bu yana dağıtılan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri, bugüne kadar 18 kişiye ve iki sivil toplum örgütüne verildi.

(Hürriyet 30 Ekim 2008)

Önceki
Önceki Konu:
Hacı İlbeyi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Bilgiler
Coğrafya