08/12/2009 20:17
Ana muhabbetine bütün muhabbetlerin ve diğergamlıkların membaı denilebilir.Bir millet tıpkı bir fert gibi yaşamak ve inkişaf etmek ister.Filhakika fertlerde görülen temayüller cemiyetlerde ve milletlerde de müşahede olunur.İnsan cemiyetlerine mahsus temayüllerin bir sevk-i tabii haline gelmesi için başlıca 3 şartı vardır:1)Tesanüt ve yardımlaşma 2)Mümaselet (lisanlarda,ırklarda benzeyiş) 3)Tecazüp,yani sürur ve kederi beraber karşılamak,tarihte birlik bazı mütefekkirler de diğergamlığın mevcut olduğunu (Stuart Mill ve Herbert Spencer) kabül etmekle beraber bunun hodgamlıktan çıkmış olduğu fikrinde bulunurlar .Hodgam temayüllerin tedai tariki ile diğergam şekillere tahavvül ederek müstakil kaldıklarını ve bu suretle menfaat hisinden uzak şekil aldıklarını söylerler.

Tecazüp:Diğergamlığın en iptidai şeklidir.Muntazam adımlarla yanımızdan geçen bir taburun bizde de muntazam adımlarla yürümek ihtiyacını hasıl etmesi bu kabildendir.Bilhassa, birşeye veya bir mefhuma karşı dostça bir tecazüp duymamız onda bizim zevklerimize itiyatlarımıza ve mefküremize muvaffık noktalara tesadüf etmemizdendir.

Dostluk:Dostluğun esaslı seciyesi zevk ve telakkide kendimize benzer addettiğimiz bir şahsa sırrımızı emanet etmek ihtiyacıdır.Hakiki dost gördüğü iyilikten fazlasını yapmak,aldığından fazlasını vermek ister.Dosluk birbirine benzeyen şartlar içinde bulunan şahıslar arasında doğar. Fazla, yaş, mevki ve servet farkı çok defa dostluğa manidir.Zamanımızda dosluğun arkadaşlık şekline döküldüğü ve ana yerini verdiği görülüyor.Zaten arkadaşlık ilk mektepte fakat dostluk lisede teşekkül eder.Müranikler dostluk hediyelerine arkadaş yadigarlarına da çok önem verirler.Hediyeler teati etmek ve bunları büyük bir ihtimam ile saklamak bir şereftir.

Aşk:Dostluğun cinsi meyle müstenit olan bir şeklidir.Aşkta fikri ve hissi birçok vasıflar ve şekiller görülebilir.

Cinsiyet ve meyiller:Bazı ruhiyatçılar meyli tabiilerimizi (insiyaklarımızı) iki esaslı grupta toplar ki birincisi (varlığın muhafazasına ) diğeri (varlığın idamesine ) taallük eder.Varlığın idamesi, yani neslin muhafazasına taalluk eden insiyak da tabii cinsiyet meylidir.Uzvi bir şekilde tatmin edilmeden evvel dahi mütalaaile musiki ile hulya ile muayyen veya müphem suretteki fikri istidaplarla da tatmin ediliyor.

Freud ve Pensexualisme Nazariyesi:Freud,cinsiyet insiyakını bütün sevk-i tabilerimizin kaynağı addeder.Gizli cinsi meyillerin şuur sahasına çıkmasına mani olan bir kudretimiz olduğunu tasavvur etmiştir ki buna "Uzaklaştırma Tesmiye " der.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu