08/12/2009 20:17
Bu guruba kapsadıkları renk maddelerinden dolayı kahverengi algler denir. Bu rengin oluşmasının sebebi özel bir ksantofil pigmenti olan fukoksantinden dolayıdır. Bundan başka renk maddeleri de vardır. Klorofil a ve c, diğer ksantofiller ve karotin de kapsar.

Yedek madde olarak laminanın polisakkariti , mannit alkolü fukosan ve yağ meydana gelir.

Hücreleri tek ve büyük nukleus ve bir çok disk şeklinde kromotofor vardır.

Alglerin hepsi çok hücrelidir. Aralarında büyüklük farkı vardır mikroskobik olandan 100m'ye varan dev algler vardır.

Birçok türün hücrelerinde iyot birikebilir. İçte sert bir kısım dışta jelatinimsi bir tabakadan oluşur. İç kısımdaki sert yapı selülozdandır, dıştaki jelatinimsi yapı ise alginik asittir çeperin üçüncü yapısı fukoidindir, bu madde sulu eriyik halindedir ve tallusun az çok jelimsi halde kalmasını sağlar. Bitkilerin havaya maruz kaldıkları zaman kurumasını önler. Bunlardan ticari amaçla kullanılan alginik asit elde edilir.

Tam gelişmiş olan tallusun iç yapısı, dıştaki hücreler daha küçüktür ve iç kısımları tamamen kromotoforlarla doludur. Ve bu hücreler korteks tabakasını oluştururlar, bu tabaka orta kısımdaki daha büyük hücreli ve hemen hemen renksiz olan öz tabakasını sarar. Korteks tabakası asimleme tabakasını oluşturur, öz tabakası ise depo görevi ve iletimi sağlar.

Bitkilerin hepsi denizde yaşar.

Alginat kullanım alanları: Boya, tekstil, kavçuk,kağıt, inşaat, kozmetik, ilaç, alkol ve gıda sanayiinde ayrıca gübre olarak da tarlalarda kullanılır.

Diatome toprağı kullanım alanları: Dinamit, kağıt, cam, ilaç...vs

Familya: Cutleriaceae

Tallus yassı bir şerit veya kurdele halindedir. Yatay büyüyen kısımlarda dik olarak büyüyen tallus bulundukları ortama rizoitler aracılığıyla tutunurlar. Tallusun genel görünümü az çok yelpazeyi andırır. Dallanma bir çok defa dikotomik olarak devam eder.

Cutleria'da eşemli üreme anizogami ile olur. Heteromorf döl almaşı vardır. Haploit gamofit dölü ve düze ve şerit şeklinde bitkilerdir. Dişi ve erkek gametigyumlar ayrı ayrı gametofitler üzerinde meydana gelirler. Dişi gametofit üzerinde makrogametangyum ve makrogametler, erkek gametofit üzerinde ise mikrogametangiyum ve mikrogametler oluşur. Gametangiyumlar haploid gametofitin dallanmış uçlarında meydana gelirler. Gerek dişi gerkse erkek gametangiyumlar çok odacıklıdır. Ve dişi gametigyumlar erkek gametigyumlardan daha az sayıda gamet kapsarlar, her iki eşeme ait gamet de ikişer kamçılıdır. Yalnız dişi birey erkekten daha büyüktür.

Döllenme sonucunda meydana gelen diploid zigot meios bölünme geçirmeden çimlenir. Küçük sütunsu bir yapı oluşur, sonra bazalda yaygın yassı diploid sporofit dölünü vermiş olur. Eskien bu iki döl arasındaki bağlılık bilinmediğinden Cutleria'nın diploid sporofitine Aglaozonia adı verilmiştir. Sporofit gametofitinden yalnız şekil bakımından farklı değil, aynı zamanda oldukça da küçüktür. Diploit sporofitin üst yüzeyinde sapsız olarak gelişen unilokular sporangiyumlar oluşurlar, her sporangiyumlar meios bölünme sonucunda haploid, iki kamçılı zoosporlar meydana gelir(Yarısı ♀,yarısı ♂). Zoosporlar çimlenerek tekrar haploid gametofitleri meydana getirirler.

Tallus yassı şerit şeklinde, birçok defa dikotomik olarak dallanır, tallusun uç kısımları püskül gibi küçük dalcıklara ayrılmıştır, tallus kıkırdaksı, genellikle sığ sular ve kayalara ve deniz kabuklarına tutunarak yaşarlar.

Cins: Padina

Tallus yassı ve yapraksıdır, basit veya parçalı olabilir. yelpaze şeklindedir, büyüme kenar meristemleri aracılığıyla olur.

Tallus yaklaşık 5-10 cm olabilir, aya kısmı dar ve yuvarlak bir sap kısmı üzerinde yükselir. Genellikle derimsi bir yapı gösterir. Çok az dalgalı konsantrik şeritler oluşturur.

Takım: Laminariales

Genellikle ılıman denizlerde yaşarlar, daha büyük cinsler soğuk denizlere yayılmışlardır, Çok küçük gametofitlerle, çok büyük sporofitler arasında döl almaşı görülür. Gametofitler birkaç hücreli ipliksi algleri andırır. Atlas, Büyük okyanus Kuzey Buz Denizi ve kap bölgesinde çok geniş yayılma alanına sahiptir. Sprorfit dölü pençeye benzeyen dallanmış rizoitlerle kayalara sıkıca tutunurlar, bu bazal tunuma yerinden yaklaşık olarak 15-20 cm hatta bazı türlerde 1,5m kadar uzar. Bir sap kısmı yükselir, bu sap kısmının üzerinde de büyük bir yaprağa benzeyen yaklaşık 2-5m hatta 12m'ye kadar yükselen aya kısmı çıkar, aya kısmında orta damar yoktur. Ayanın tabanında interkalar meristem vardır., bu meristem yardımı ile tallusun dalgalar tarafından kopup parçalanan kısımları yerine her yıl yenileri meydana gelir.

Laminaria'nın dev büyüklüğündeki sporofitlerine karşılık, çok ufak mikroskobik gametofitleri vardır. Erkek gametofitler dişilerden daha fazla hücrelidir. Ve zangin dallanma gösterirler. Anteridiyumlar bir çoğu bir arada kısa yan dallar üzerinde oluşurlar, bunların herbirinden iki kamçılı küçük bir spermatofit gelişir. Dişi spermatofitler daha az hücrelidir. Fakat hücreleri erkek gametofitlere göre daha büyüktür. Yumurta hücresi oogonyumdan tamamen ayrılmaz tepesinde kalır ve orada döllenir. Bu nedenle zigottan gelişen genç sporofitlerin hala boş oogona bağlı oldukları görülür.

Sporangiyumlar diploid sporofit dölünün aya kısmının yüzeyinde meydana gelirler, sporangiyumlar unilkulardır ve yoğun soruslar (üreme organlarının meydana getirdiği kümeler veya gametang topluluğu) halinde ayanın yüzeyini örterler. Tüp şeklindeki kısır hücreler tarafından ayrılırlar, bu kısır hücreler parafiz adını alır ve görevleri sporangiyumları korumaktır. Meios bölünme sonucu küçük ve iki kamçılı zoosporlar, çimlenerek dişi ve erkek haploid gametofitleri meydana getirirler.

Laminaria türleri laminarin ve mannit bakımından çok zengindir. Japonya'da bensin olarak kullanılır. Ayrıca kapsadıkları alginatlar sebebiyle sanayide de kullanım alanları vardır.

Eşeyli üreme oogami iledir. Heteromor döl almaşı görülür.

Laminaria ve daha sonra görülecek Fucus türlerinden iyotça zengin küllerinden yot elde ediliyordu.

L.saccharina

Tallusun tutunma yerinde dallanmış rizotler bulunur, sap kısmı yuvarlaktır. Aya kısmı uzun ve kıkırdaksıdır. Şekli lanseolattır. Aya kısmı bütündür parçalanmaz, kenar kısımları dişsiz ve dalgalıdır.

Oldukça derin sularda taş ve kayalara tutnarak yaşarlar. Atlas okyanusu kuzeyi il Kuzey Denizlerinde yaygın olaral yetişen bir türdür.

Cins: Lesonia

Ormanlar meydana getirirler. Tallusun sap kısmı kalındır yaklaşık 5m yükselebilir. Üst kısmında yapraksı yapıların meydana getirdiği taç şeklinde yapı vardır. Dış görünüşleri palmiyeye benzer deniz altında geniş ormanlar oluşturur.

Nerecystis luetkeana

Bitki küçük bir disk şeklindeki tutunma noktasından çıkar. Bu kısımdan yukarıya doğru uzunluğu yaklaşık 45m'den 50m'ye kadar olan çok kalın halat gibi bir sap kısmı çıkar. Sap kısmının üst ucunda içi hava dolu hava keseleri var. Hava keselerinin çapı yaklaşık 15cm dır. Hava keseleri tepesinden yaprak şeklinde tallus parçaları çıkar, her tal parçası bir defa dikotomik dallanır. Tallus parçaları hava kesesi vasıtası ile deniz yüzeyine yakın kısımda yer alır ve asimleme yapar.

Okyanuslarda yaşarlar.

Takım: Fucales

Hayat devrinde diploit sporofit dölleri tamamen dominanttır. Tallusları farklılaşma gösterir. Tallus her zaman orta damara sahiptir. Tallus her zaman tutunma yeri, sap ve aya olarak farklılaşmıştır.

Cins: Fucus

Bu cins Kuzey Yarım Küresinde geniş yayılma alanı gösterir. Bazal bir disk yardımı ile tutunur, genellikle kısa saplıdır, aya belirgin bir orta damar kapsar, iki kenarı genişlemiştir. Kenarlar düz veya dişli olabilir. Damarları genellikle dikotomiktir. Bir çok türde hava kesesi bulunur. Tallusları deri gibi serttir. Eşem organları tallusların uçlarının kalınlaşması ile meydana gelen topuz şeklindeki şişkin yapıları içinde bulunan ve konseptakulum adını alan çukurlar içinde gelişirler.

F.vesiculosus

Orta damar her tarafta belirgindir. Kenarları dalgalıdır. Orta damarın her iki yanında birer tane hava kesesi bulunur. Tallus dikotomik dallanmıştır.

Cins:Cystoseira

Tallusları yaklaşık olarak 80-100cm uzunluğa kadar erişebilir, kuvvetli bir tutunma noktasından yükselen eksen, oldukça sağlamdır ve çevresine doğru çok miktarda dallanma gösterir. Dikotomik olarak çatallanırlar. Oval ve şişkin hava keseleri vardır. Ayrıca dalcıkların uç kısımları konsektakulumları (Eşey organları) taşıyan şişkin yapı ile sonlanırlar.

Familya: Sargassaceae

Ana eksen yan dallar halindedir. Yapraksı dalların kenarları düzgündür ve diplerinden yuvarlak hava keseleri ile dallanmış üreme organları taşırlar.

Önceki
Önceki Konu:
Rodophyceae
Sonraki
Sonraki Konu:
Bacillariophceae

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: